UNIF HEALTH WALLET - เติมแต้มต่อสุขภาพดี กับยูนิฟ

Cookies
policy

นโยบายคุกกี้

ท่านสามารถที่จะกำหนดเบราว์เซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่กำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้ทำการจัดเก็บทางอินเทอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้น จะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านระมัดระวังและ อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

เว็บไซต์ www.unifhealthwallet.com อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเวลา โดยจะแจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงให้ทราบบนเว็บไซต์นี้ ท่าน ยินยอมให้ถือว่าการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ การที่ท่านได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังจากที่มีการแจ้งประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ให้ถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละครั้ง

บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ แต่บริษัทไม่รับประกันหรือแสดงว่าเว็บไซต์นี้จะไม่มีข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ อาจทำให้การแสดงข้อมูลไม่ถูกต้องในบางครั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ทำให้ข้อมูลที่พิมพ์ออกมาไม่ ถูกต้อง และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดดังกล่าว บริษัทสามารถปรับปรุงและหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ การใช้งาน หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ สินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดทำโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดที่เชื่อว่า ไม่ถูกต้องหรือบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทางในหัวข้อ “ติดต่อบริษัท” บริษัทจะทำการ ตรวจสอบให้

เว็บไซต์และเนื้อหาของบริษัทจะแสดงข้อมูลที่เป็นอยู่และเท่าที่มีโดยไม่มีการรับประกันใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับใช้ทางกฎหมายที่สามารถยอมรับได้ บริษัทขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการรับประกัน ความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน และการไม่ละเมิดหรือ ฝ่าฝืนกฎหมาย หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อกำหนดทางการค้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อจำกัด บริษัทจะไม่อธิบายหรือรับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ การแพร่กระจาย ความเหมาะสม ความพอเพียง ความสามารถในการใช้งาน การจัดจำหน่าย หรือการ ดำเนินการของเว็บไซต์หรือเนื้อหา รวมถึงการบริการหรือความสามารถในการเข้าใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรบกวน หรือไม่มีข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเว็บไซต์นี้ และไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะไม่มีไวรัส หรือการคุกคามอื่นที่ส่งผลกระทบต่อซอฟแวร์หรืออุปกรณ์หรือก่อให้เกิดความเสียหายทาง เทคนิคอื่น

บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจาก การที่ท่านเข้าเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งให้ทราบว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือมีค่าใช้จ่ายขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้น ค่าชดเชยความเสียหาย การให้คำสั่งที่ผิดพลาด การสูญเสียกำไร การไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือถูกขโมยโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นผลและอยู่ภายใต้ความรับผิดที่เกิดขึ้นหรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยผู้อื่น

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้ถูกควบคุมและเป็นไปภายใต้บังคับตามกฎหมายของประเทศไทย หากพบว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ ตลอดจนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใดเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ เงื่อนไขและข้อกำหนดหรือนโยบายดังกล่าวจะถูกตัดออกไป จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขและข้อกำหนดหรือนโยบายอื่นๆ

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ www.unifhealthwallet.com ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบาย ถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทใช้ คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?
คุกกี้ คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ ได้จาก
https://www.allaboutcookies.org

บริษัทใช้คุกกี้ (Cookies) อย่างไร ?
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้ใช้เว็บไซต์ทุกรายผ่านคุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง บริษัทตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์เป็นอย่างดี บริษัทจะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัททาง internet ให้สามารถสร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจให้ผู้ใช้เว็บไซต์ โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถ sign in บัญชีของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน website ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาให้บริการดิจิทัลของบริษัทสามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเภทของคุกกี้ (Cookies) ที่บริษัทใช้ ?
บริษัทใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของบริษัท
(1) Required Cookies – ที่ต้องใช้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นหลักของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้เว็บไซต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ผู้ใช้เว็บไซต์ให้ไว้บนเว็บไซต์
(2) Functionality Cookies – คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้ใช้เว็บไซต์เมื่อผู้ใช้เว็บไซต์กลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วย ให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ รวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้เว็บไซต์ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ผู้ใช้เว็บไซต์เลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
(3) Advertising Cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้เว็บไซต์เคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้เว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้ คุกกี้จากบุคคลที่ สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์และเนื้อหาที่จัดเก็บจากการให้บริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้เว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้เว็บไซต์
(4) Analytical/Performance Cookies คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าใช้งาน จำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์

การจัดการคุกกี้ (Cookies)
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าไม่ให้ browser ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตกลงรับคุกกี้ ของบริษัทได้ โดยมีขั้นตอนตามที่ผู้ผลิต Web Browser เช่น Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari, หรือ Web Browser อื่นที่กำหนด

ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละ Web Browser ที่ผู้ใช้เว็บไซต์ใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Safari for ios
  • Chrome for android
  • Chrome for ios

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ (Cookies)
นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผู้ใช้เว็บไซต์มีหน้าที่จะต้องอ่านรายละเอียดของนโยบายคุกกี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูลเนื้อหาในนโยบายได้อยู่ตลอด